Notarius Publicus i Eda kommun.

 

Som Notarius Publicus i Eda kommun kan vi erbjuda tjänster

som t.ex.

- legalisering av olika typer av värdehandlingar, till exempel:

bevittna namnteckningar, behöriga firmatecknare, fullmakter,

inbjudningar, kopior, översättningar mm.

- kontroll av lotteridragningar och lotta ut eller

makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar

- närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller

då förseglingar sätts på eller bryts t.ex. bankfack då det skett en

bortgång i familjen.

- efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för iakttagelser,

- ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och

överlämna sådana förklaringar till tredje man,

- bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa

tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens

eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus bestyrker även adoptioner, utfärdar apostille,

närvarar vid förrättningar mm. 

 

Vad Notarius publicus inte får utföra är sådant som /…/

- är förbehållet en myndighet,

- är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller

annat sammanhang.

 

Allmänt om uppdraget

Du behöver endast komma personligen när det gäller ett namnbestyrkande.

I de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

 

Namnbestyrkande

Notarius Publicus bestyrker namnteckningar på t.ex. ett avtal eller

en fullmakt. Vid ett namnbestyrkande bestyrker vi endast namnteckningen,

ingenting annat i handlingen. Du måste personligen infinna Dig hos

Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka denna.

Du måste även ha med Dig giltig legitimation och vi accepterar svenskt körkort,

svenska ID-kort. Vi accepterar även svenska och utländska pass.

Nationellt ID-kort (EEA National ID Card), som utfärdats i

något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap

klart framgår, äger också giltigthet.

 

Observera att utländska ID-kort och utländska körkort

inte accepteras som legitmation.

 

Namn- och behörighetsbestyrkande (firmateckningar)

Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus

bestyrker namnteckning (se ovan) och personens behörighet att

underteckna handlingen. Du måste personligen infinna Dig hos

Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka

Din underskrift. Du måste även ha med Dig giltig legitimation (se ovan) och ett

registerutdrag från bolagsverket (ej äldre än tre månader) och/eller en

fullmakt som visar att Du är behörig att underteckna handlingen.

 

Bestyrkande av fotokopia

Notarius Publicus kan bestyrka kopior av originalhandlingar.

Detta kan vara pass, ID-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet skall

Du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att kontrollera

originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia upprättas och utlämnas.

 

Adoption

Kontakta oss för mer information - Notarius Publicus - Adoption

 

Protokoll

Kontakta oss för mer information - Notarius Publicus - Protokoll

 

Apostille

Apostille kan utfärdas på en originalhandling från en svensk myndighet.

Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från

en svensk myndighet. Apostille är ett bestyrkande som godtas i ett

konventionsland (Haag-konventionen) som visar att handlingen är

en allmän handling från en svensk myndighet samt undertecknad

av en myndighetsperson. Exempel på dokument som kan förses

med apostille är, personbevis från skatteverket, registerutdrag

från bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare

från kammarkollegiet m.m. Apostille utfärdas på en speciell blankett

som har en given form och som bara får utfärdas på svenska, engelska

eller franska.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på

handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen

fått en apostille stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande.

Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från

utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara

Notarius Publicus som utfärdar apostille.

 

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

- Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Skatteverket,

Bolagsverket och Vägverket)

- registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)

se krav angående personbevis nedan.

- domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från allmän domstol)

- betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor

- handlingar undertecknade av Notarius Publicus

- handlingar undertecknade av svensk handelskammare

- översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)

- utdrag från födelse- och vigselbok

 

Krav för handling som skall förses med apostille:

- Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår

- Namnteckningen skall förses med namnförtydligande och skall innehålla uppgift

om utfärdarens tjänsteställning.

- Personbevis ska vara i original.

- Personbevis ska stämplas och undertecknas av den som har utfärdat det.

 

Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus är behöriga att utfärda

intyg enligt Haagkonventionens artikel 6, första stycket, (5 oktober 1961) om

slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille).

Free business joomla templates